รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910046
ชื่อโครงการ : การศึกษา วิเคราะห์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติกฎหมายของประเทศในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก, เหนือ-ใต้ (EWEC-NSEC-SEC)
 
หัวหน้าโครงการ : ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
ชูเกียรติ น้อยฉิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อริศรา เหล็กคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมาน กฤตพลวิมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรนต์ บุญยรัตนสุนทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในฐานะต้นทางของการค้ามนุษย์ การเป็นเส้นทางผ่านของการค้ามนุษย์ และ ที่เป็นปลายทางของการค้ามนุษย์

2. เพื่อศึกษาประเภทของการค้ามนุษย์ ได้แก่ การค้า ซื้อ ขายคน การค้าแรงงานเยี่ยงทาส การนำคนลงเป็นขอทาน การซื้อขายคนเพื่อการค้าประเวณี การขายอวัยวะ การนำคนมาเพื่อการตั้งครรภ์อุ้มบุญ และซื้อขายทารกที่เกิดมาเพื่อจำแนกประเภทของการค้ามนุษย์ ซึ่งผิดกฎหมายลักษณะใดต่างๆ

3. เพื่อศึกษากฎหมายระหว่างประเทศที่ป้องกัน ปราบปราม และ ยุติการค้ามนุษย์ สนธิสัญญาความตกลงต่างๆเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยชาติ ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และ อนุภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อศึกษากฎหมายภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ และ ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายภายในและการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

5. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดอาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

6. เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกัน ปราบปรามและยุติการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในเชิงสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์จากการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ

7. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อประเทศไทยจากปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ เสนอยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศไทยเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์แบบยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 1,462 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 150 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400