รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910047
ชื่อโครงการ : การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
หัวหน้าโครงการ : เรณู สุขารมณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เรณู สุขารมณ์
หัวหน้าโครงการ
จินตนีย์ รู้ซื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงจันทร์ วรคามิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่เป็นจุดเด่นของไทย เช่น ภาคการเกษตรและการแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน บริการด้านสุขภาพและความงาม บริการการท่องเที่ยว และภาคเศรษฐกิจที่เหลืออื่นๆ ตามลำดับความสำคัญของจังหวัดบนเส้นทาง EWEC และ SEC

2. เพื่อการคาดคะเนความต้องการแรงงานใน (1) ในอนาคต 10 ปีต่อจากนี้ โดยจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต (Scenario) ด้วยแบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE) แบบรายปี กับข้อมูลจากตาราง I/O จังหวัดล่าสุด และบัญชีสังคมกลุ่มจังหวัด พร้อมกับศึกษาความต้องการและการเคลื่อนย้ายแรงงานในข้อ (1) ของไทยไปต่างประเทศในภูมิภาคและจากต่างประเทศในภูมิภาคมาไทย เพื่อสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในระดับต่างๆ เมื่อนำเอาปัจจัยการก้าวไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอาเซียน ตลอดจนผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีแรงงาน 8 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งศึกษาแนวโน้มเบื้องต้นของการเคลื่อนย้ายแรงงานตามนโยยายเปิดเสรีแรงงาน 8 สาขาในประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา

4. เพื่อศึกษาผลต่อการจ้างงานของทั้งแรงงานท้องถิ่น แรงงานข้ามพรมแดน และแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนระดับทักษะฝีมือแรงงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 เขต และ 1 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร และอีก 1 พื้นที่ คือตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (สะพานมิตรภาพ 3) รวมทั้งศึกษาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงาน ตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในสามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 1 พื้นที่ เปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถิติการเปิดชม : 1,112 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 80 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400