รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910053
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก
 
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงค์ พูตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณพงค์ พูตระกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการการจราจร และด้านการพัฒนาความรู้ของผู้บังคับใช้กฎหมายจราจร

2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการการจราจร และด้านการพัฒนาความรู้ของผู้บังคับใช้กฎหมายจราจร

3. เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายโดยเปรียบเทียบกับนโยบายด้านการจราจรที่ผ่านมา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการการจราจร และด้านการพัฒนาความรู้ของผู้บังคับใช้กฎหมายจราจร

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรู้ของประชาชนผู้ใช้ถนนเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร

สถิติการเปิดชม : 877 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400