รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910059
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว สู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย
  Approach of Logistics Management for Improving Maize Quality from the Lao People's Democratic Republic to Processed Animal Feed Ingredient Industry in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สุภาภรณ์ พวงชมภู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาภรณ์ พวงชมภู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเชื่อมโยงการไหลตั้งแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าและที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ตลอดโซ่อุปทานจาก สปป.ลาวสู่ประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3. เพื่อศึกษาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพต่ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าจากสปป.ลาว

4. เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นแนวทางการพัฒนาการนำเข้าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

สถิติการเปิดชม : 1,356 ครั้ง
ชุดโครงการ : การกำหนดนโยบายการผลิต ระบบตลาดและการค้าข้ามแดนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังในประเทศไทย (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 407 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400