รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตสุกร พันธุ์หมูดำเชียงใหม่
  The Development of Swine Genetic Line for Producing “Mhoodum Chiangmai
หัวหน้าโครงการ : กมล ฉวีวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กมล ฉวีวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ศุภมิตร เมฆฉาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายพิณ เจริญสนองกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประภาส มหินชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกพันธุ์สุกรสายพันธุ์เปียแตรง - พื้นเมือง (PN) และสายพันธุ์ดูร็อค - เหมยซาน (DM) ให้ได้สุกรรุ่นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และคุณภาพการบริโภคสูง และลำตัวสีดำ
สถิติการเปิดชม : 868 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400