รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920015
ชื่อโครงการ : การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
  Enhancement of Green Productivity for Sustainable Supply ChainManagement of Dairy Cooperatives in the Central of Thailand by Value Chain Analysis
หัวหน้าโครงการ : ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
หัวหน้าโครงการ
ธันวดี สุขสาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ผลิตภาพสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศโดยใช้รูปแบบของการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

2. เพื่อทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสะอาด

สถิติการเปิดชม : 1,420 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 146 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400