รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920039
ชื่อโครงการ : การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร
  Preparation of low density polyethylene/modified thermoplastic starch films
หัวหน้าโครงการ : เมธา รัตนากรพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เมธา รัตนากรพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : ศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์ม bio-based polymer ระหว่าง LDPE และ TPS ที่มีส่วนผสมของแป้งที่มีการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีต่างๆ กัน โดยศึกษาผลของชนิดและปริมาณของแป้งดัดแปรที่แตกต่างกันต่อสมบัติต่างๆ ของแผ่นฟิล์มผสม เช่น การเข้ากันได้ของของผสม (compatibility of the compound) การเป่าขึ้นรูปได้ (blowabillity) สมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม เช่น ลักษณะสัณฐาน (morphology) ความแข็ง (strength) ความเหนียว (toughness) และสมบัติทางความร้อน (thermal properties) เป็นต้น
สถิติการเปิดชม : 1,463 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400