รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920041
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  Value Creation in Local and Brahman Thai Beef Cattle Supply Chain Management under Cooperatives Network and System Management in Lower North Thailand
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคไทยพื้นเมืองและบราห์มัน สหกรณ์ผู้แปรรูปโคเนื้อและเนื้อโค และผู้จำหน่ายเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

2. เพื่อจัดการโคเนื้อเชิงระบบ นำโคไทยพื้นเมืองและบราห์มันเข้าแปรรูปที่โรงฆ่ามาตรฐาน ทำตลาดเนื้อโคไทยเข้าโมเดิร์นเทรด แปรรูปโคเนื้อ ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค และจำหน่ายในร้านค้าชุมชน

3. เพื่อศึกษามูลค่าเพิ่มและสายโซ่คุณค่าด้วยการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับสหกรณ์เครือข่าย

สถิติการเปิดชม : 888 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 92 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400