รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920043
ชื่อโครงการ : การจัดการแม่โคต้นน้ำบนฐานทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประเทศ และการประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคด้วยการวิเคราะห์ห่อหุ้ม
  Upstream Cattle Cow Management on Common Property and Public Land and Efficiency Evaluation of Beef Cattle Production Cooperatives and Farmer Groups by Data Envelope Analysis
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ธานี ภาคอุทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างฐานการเลี้ยงแม่โคในพื้นที่ทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์

2. เพื่อศึกษาการจัดการการเลี้ยงแม่โคเนื้อและลูกโคในพื้นที่ทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์

3. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

4. เพื่อเสนอแนะการจัดการเชิงระบบเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อด้วยฐานทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์

สถิติการเปิดชม : 543 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400