รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920054
ชื่อโครงการ : แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในเชิงอุตสาหกรรม
  Guidelines to Promote the Industrial Potential of Eri Farmers
หัวหน้าโครงการ : ณัฐพล พจนาประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฐพล พจนาประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
รวิสสาข์ สุชาโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา ปทุมนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต การตลาดและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ในปัจจุบัน

2. ศึกษาศักยภาพการผลิตไหมอีรี่ในเชิงพาณิชย์

3. ศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไหมอีรี่

4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไหมอีรี่ในระดับต้นน้ำในเชิงอุตสาหกรรม

สถิติการเปิดชม : 617 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400