รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5930002
ชื่อโครงการ : แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ
  Guideline for Strategy Driven Safe Nanotechnology Based on Gap Analysis and SWOT Analysis
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติสุดา สมนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธาทิพย์ สินยัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างมาตรการการขับเคลื่อนความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของประเทศ จากการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค(SWOT Analysis) ในการสร้างความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ
สถิติการเปิดชม : 992 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400