รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950033
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมะพร้าวสมุยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  Strategies for Developing Linkages of Samui Coconut to Creative Tourism
หัวหน้าโครงการ : นนทิภัค เพียรโรจน์
ทีมวิจัย :
จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
หัวหน้าโครงการย่อย
นนทิภัค เพียรโรจน์
หัวหน้าโครงการ
กนกวรรณ ศรีขวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล ศรลัมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริภัทร์ โชติช่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภิญญา ศรีทองกุล
ที่ปรึกษา
เบญญณิช เวียงวีระ
ที่ปรึกษา
สิทธิ์พสุ ทองสุข
ที่ปรึกษา
สายโพยม สมสุข
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มมะพร้าวสมุยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะผู้ประกอบการสวนมะพร้าว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมะพร้าวสมุยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สถิติการเปิดชม : 1,230 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 597 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400