รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950078
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  The Integrated Sustainable Tourism Management and Development of Koh Phangan, Suratthani Province
หัวหน้าโครงการ : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการย่อย
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการ
มัลลิกา เจริญสุธาสินี
นักวิจัยร่วมโครงการ
นนทิภัค เพียรโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกวรรณ แก้วอุไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายโพยม สมสุข
ที่ปรึกษา
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะพะงัน

2. เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว และแผนการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเกาะพะงันของเกาะพะงัน

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างตราสินค้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายและสื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถิติการเปิดชม : 1,127 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 589 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400