รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950115
ชื่อโครงการ : ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพาราและมะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Potential and Return of Aromatic Coconut Planting Compare with Palm Oil, Rubber Tree, and Coconut Planting in Surattani Province
หัวหน้าโครงการ : บุญฑริกา ใจกระจ่าง
ทีมวิจัย :
บุญฑริกา ใจกระจ่าง
หัวหน้าโครงการ
สุรพล ฐิติธนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของมะพร้าวน้ำหอมและพืชเศรษฐกิจอื่นได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพาราและ

มะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมกับพืชเศรษฐกิจอื่นได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพาราและมะพร้าวทำ

กะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อเสนอแนะโมเดลการจัดสรรที่ดินเบื้องต้นในการปลูกพืชเศรษฐกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถิติการเปิดชม : 493 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400