รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950131
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  Strategies for Hot Spring Tourism Development of Lanna Tourism Cluster
หัวหน้าโครงการ : อรรณพ หอมจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ราณี อิสิชัยกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
นิพน เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าโครงการย่อย
ศุภกิจ ยิ้มสรวล
หัวหน้าโครงการย่อย
อรรณพ หอมจันทร์
หัวหน้าโครงการ
ธนธร วชิรขจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รชพร จันทร์สว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิออน ศรีสมยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญยุพา ศรีสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรวรรณ บุญพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตติยา เทพพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ อุดมโชค
ที่ปรึกษา
นิตยา เลาหะจินดา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

2. เพื่อสร้างต้นแบบการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ของแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

3. เพื่อศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

4. เพื่อสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวจากการใช้น้ำพุร้อน กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งพุน้ำร้อน และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

6. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาของแหล่งพุน้ำร้อนที่ศึกษา

สถิติการเปิดชม : 764 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 555 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400