รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010005
ชื่อโครงการ : พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
  Political Dynamics of Electoral Politics and Democracy in ASEAN: A Comparative Case Studies of Malaysia, Indonesia and the Philippines
หัวหน้าโครงการ : ประจักษ์ ก้องกีรติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประจักษ์ ก้องกีรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 9 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง (electoral politics) ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ในยุคสมัยปัจจุบัน

2. เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในทั้ง 3 ประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยในอาเซียน ทั้งมิติที่ก้าวหน้าและ/หรือถอยหลัง เพื่อนำมาเป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยในการสร้างกระบวนการและสถาบันเลือกตั้งที่มีคุณภาพ รวมทั้งประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 1,370 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 168 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400