รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010011
ชื่อโครงการ : การศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและระบบงานตำรวจประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
  The Study of Organization Administration in Malaysia Police and Singapore Police
หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ เพอแสละ
ทีมวิจัย :
วีระศักดิ์ เพอแสละ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบงานตำรวจของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศอินโดนีเซีย ในด้านโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร ระบบงานและอื่นๆ

2. เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้างและระบบงานตำรวจ ระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย

3. เพื่อสรุปข้อเสนออันมาจากข้อค้นที่เป็นจุดแข็งของระบบงานตำรวจประเทศมาเลเซียและ/หรืออินโดนีเซียที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบงานของตำรวจประเทศไทยได้

สถิติการเปิดชม : 550 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400