รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010041
ชื่อโครงการ : การเปรียบเทียบอิทธิพลทางการค้าและการลงทุนของจีนในประเทศ CLMV
 
หัวหน้าโครงการ : นิสิต พันธมิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิสิต พันธมิตร
หัวหน้าโครงการ
ชยาภัทร วารีนิล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระ บุรีคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปรียบเทียบการขยายอิทธิพลทางการค้าและการลงทุนของจีนในประเทศทั้ง 4 ประเทศ คือ ประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม (CLMV) ว่า รูปแบบของการขยายอิทธิพลของจีนนั้นที่เข้ามานั้นในรูปแบบใด จีนมองเห็นสิ่งใดถึงเข้ามาในประเทศแต่ละประเทศ และเมื่อเข้าไปแล้วเจออุปสรรค ปัญหา อย่างไรบ้าง

2. เพื่อศึกษาว่าการขยายอิทธิพลเข้ามาของจีนในแต่ละประเทศ (CLMV) ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลเสียอย่างไรในประเทศ

3. เพื่อศึกษาถึงผลจากการรุกคืบดังกล่าวของจีนใน CLMV นั้น ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างใดได้บ้าง จากการมีรูปแบบของการขยายอิทธิพลของจีนใน CLMV
สถิติการเปิดชม : 905 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 132 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400