รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010056
ชื่อโครงการ : ฟาร์มนกแอ่นกินรังในประเทศไทย
  The Swiftlet Farming in Thailand
หัวหน้าโครงการ : นิรัญ เลขสุข
ทีมวิจัย :
นิรัญ เลขสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการฟาร์มนกแอ่นกินรังในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะในการทำฟาร์มนกแอ่นกินรังในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาต้นทุนการทำฟาร์มนกแอ่นกินรังตามลักษณะและขนาดต่าง ๆ

4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของการทำธุรกิจฟาร์มนกแอ่นกินรัง

สถิติการเปิดชม : 542 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400