รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020001
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
  Study of Properties of Eri Silk Sericin – Rice Starch Blended film for Utilization of Skin Pathogen Disinfection
หัวหน้าโครงการ : อนุชา รักสันติ
ทีมวิจัย :
อนุชา รักสันติ
หัวหน้าโครงการ
เสวต อินทรศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา บุญทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสกัดเซริซินจากไหมอีรี่และแห้งด้วยวิธีทำแห้งแบบเยือกแข็ง พร้อมทั้งศึกษาหาลักษณะเฉพาะผงเซริซิน ได้แก่ โครงสร้างโมเลกุล ร้อยละผลผลิตกาวไหมเทียบกับรังไหม ร้อยละเซริซินเทียบกับกาวไหม มวลโมเลกุล การดูดซับความชื้น สมบัติทางความร้อน เป็นต้น

2. เพื่อเตรียมแผ่นฟิล์มเซริซินผสมแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม พร้อมทั้งดัดแปรทางกายภาพหรือทางเคมีด้วยตัวเชื่อมไขว้ที่ปลอดภัย และขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ (casting method)

3. เพื่อศึกษาหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มผสม ได้แก่ โครงสร้างโมเลกุล สัณฐานวิทยา ความเป็นผลึก การบวมน้ำ การละลายน้ำ การดูดซับความชื้น การยอมให้ออกซิเจนซึมผ่าน การปลดปล่อยเซริซิน และการทดสอบการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อสิว 3 ชนิด เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 823 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 278 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400