รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020004
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างราคาของพืชเศรษฐกิจ
  Effects of Natural Disasters on Structural Changes in Thailand’s Economic Crop Prices
หัวหน้าโครงการ : กรรณิการ์ ดวงเนตร
ทีมวิจัย :
กรรณิการ์ ดวงเนตร
หัวหน้าโครงการ
สุพรรณิกา ลือชารัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. วิเคราะห์เชื่อมโยงผลการประมาณการช่วงเวลาที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่

3. ศึกษาหาช่องทางที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาพืชผล โดยอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเกษตร อาทิ เช่น ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิต

สถิติการเปิดชม : 681 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400