รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020005
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Impact Analysis of Oil palm Expansion on Southern of Thailand Agriculture Sector and Small farms at the Nakhon Si Thammarat province.
หัวหน้าโครงการ : พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์
ทีมวิจัย :
พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์
หัวหน้าโครงการ
สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีต่อราคา ผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้

2) ศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

3) ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของปาล์มน้ำมันและปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติการเปิดชม : 1,196 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400