รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020006
ชื่อโครงการ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานปลาน้ำจืดธรรมชาติสู่การเพิ่มมูลค่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  Supply Chain Management of Freshwater Natural Fish to Increase the Value in the Upper Northeastern Of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศักรินทร์ นนทพจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักรินทร์ นนทพจน์
หัวหน้าโครงการ
มัลลิกา สมพลกรัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2. เพื่อทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด

3. เพื่อทราบรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดของชาวประมงในการจัดจำหน่ายปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด จากแหล่งธรรมชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สถิติการเปิดชม : 1,145 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 206 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400