รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020015
ชื่อโครงการ : การเกษตรแม่นยำในการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม
  Precision agriculture for aromatic coconut production
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ สีสนอง
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ สีสนอง
หัวหน้าโครงการ
คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิทธิสุนทร นันทกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรม ณ สงขลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบปลูกมะพร้าวและระบบการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบแม่นยำที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแก่เกษตรกร

2. เพื่อศึกษาระบบการเก็บข้อมูลรายต้นของมะพร้าวน้ำหอมอย่างสะดวก ถูกต้อง เพื่อการบริหารจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

3. เพื่อทดสอบระบบการเก็บข้อมูลและการสั่งงานระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

สถิติการเปิดชม : 594 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400