รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020023
ชื่อโครงการ : รูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสาน
  Intensive Rearing System using Fermented Total Mixed Ration on Carcass Composition and Meat Quality of Esan Thai Native Beef
หัวหน้าโครงการ : จันทร์พร เจ้าทรัพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
กฤตพล สมมาตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สินีนาฏ พลโยราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา ลักขณานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาอิทธิพลของอัตราการเจริญเติบโตและแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารหมักสำเร็จรูปที่มีผลต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่เลี้ยงแบบประณีต

1.1 การศึกษาองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่ผ่านระบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสําเร็จรูปโดยใช้ฟางข้าว เป็นอาหารหยาบหลักที่ทำให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน

1.2 การศึกษาองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่ผ่านระบบการเลี้ยงโคขุนด้วยอาหารหมักสําเร็จรูปโดยใช้ฟางข้าว ร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบหลักที่ทำให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน

1.3 การศึกษาคุณภาพเนื้อของกล้ามเนื้อสำคัญของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่เลี้ยงแบบประณีตอาหารหมักสําเร็จรูป

สถิติการเปิดชม : 811 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 63 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400