รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020030
ชื่อโครงการ : การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
  Using Rubber Futures Market for Risk Management by Small Rubber Growers
หัวหน้าโครงการ : สันติ ถิรพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สันติ ถิรพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาโครงสร้างเบื้องต้นของผู้ใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา

2. ศึกษาการสะท้อนข้อมูลข่าวสาร (Price Informativeness) ของราคายางพาราล่วงหน้า

3. ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการการป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ตลอดจนเสนอแนะกลไกที่เป็นไปได้ในการใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อระบบยางพาราของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,409 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 227 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400