รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020037
ชื่อโครงการ : ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคขุนโพนยางคำเพื่อความสามารถในการการแข่งขัน
  Supply Chain Management System of Pon Yang Kham Beef for Competitiveness
หัวหน้าโครงการ : จันทร์พร เจ้าทรัพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
กันยา ตันติวิสุทธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลัย จงเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรพงศ์ จันทร์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเชฎฐ์ ยาทองไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : โครงการย่อยที่ 1

1. เพื่อจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนโคเนื้อ และระบบตรวจสอบย้อนกลับในการผลิตเนื้อโคเนื้อตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ ถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

2. เพื่อจัดทำคู่มือการลงทะเบียนประจำตัวโค และระบบตรวจสอบย้อนกลับในฟาร์มโคเนื้อสำหรับเกษตรกร

3. เพื่อนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ เช่น (RFID Bolus tag) กับ (RFID Eartag) ในการขึ้นทะเบียนตัวสัตวฺ์ให้เป็นมาตรฐานสากล

4. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบขึ้นทะเบียนประจำตัวสัตว์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลประวัติโคมีชีวิตในระดับฟาร์ม และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อโค

โครงการย่อยที่ 2

1. ศึกษาอิทธิพลของพันธุ์และสายพันธุ์โคเนื้อที่ใช้ในการทดสอบที่มีต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

2. ศึกษาระบบการให้อาหารแบบสหกรณ์ฯ โพนยางคำที่มีต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

3. ศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาที่ใช้ในการขุนที่มีต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

4. ศึกษาความเป็นพ่อ-ลูกของโคที่เข้าทดสอบ ด้วยเทคนิค Multiplex PCR

5. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงโคขุนแบบสหกรณ์ฯ โพนยางคำ

สถิติการเปิดชม : 1,014 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400