รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030007
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
  Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City
หัวหน้าโครงการ : เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หัวหน้าโครงการ
รัตชยุดา กองบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกพร นวภานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองในกรณีเศรษฐกิจปกติ

3.2 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์กรอกข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองแบบออนไลน์

3.3 เพื่อหาแนวทางการปรับตัวที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Best Practice) สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 1,880 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการเมืองยั่งยืน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 231 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400