รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030008
ชื่อโครงการ : การศึกษาการปนเปื้อนฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง นอกเมือง และแหล่งอุตสาหกรรมในประเทศไทย - วิเคราะห์ขนาด ปริมาณ องค์ประกอบ แหล่งที่มา และการเคลื่อนย้าย
  Ultrafine and Submicron Particles in the Urban, Industrial and Rural Environment in Thailand - Size, Concentration, Composition, Sources and Transport
หัวหน้าโครงการ : มธุรส รุจิรวัฒน์
ทีมวิจัย :
มธุรส รุจิรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
พนิดา นวสัมฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดามพ์ เศรษฐจันทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาทิศทางและการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (submicron) และอนุภาคมวลสารขนาดเล็ก (ultrafine particles) ที่ปนเปื้อนในอากาศในบริเวณต่างๆ อาทิเช่น ริมถนน ภายในตัวเมือง ชนบท แหล่งอุตสหากรรม และพื้นที่ทีมีการเผาไหม้ต่างๆ เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละฤดูกาล

2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักอันตรายที่ปนเปื้อนในฝุ่นละอองขนาดเล็กและอนุภาคมวลสารขนาดต่างๆ

3 เพื่อพัฒนาการจำลองรูปแบบการการะจายตัวของมลพิษอากาศต่อการได้รับสัมผัสมลพิษของประชาชน

4 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กและอนุภาคมวลสารขนาดเล็กต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพในเซลล์ทดสอบ
สถิติการเปิดชม : 397 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400