รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030009
ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย
  Assessing the Health Impacts of Air Pollution in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ทีมวิจัย :
ไกรชาติ ตันตระการอาภา
หัวหน้าโครงการ
นรุต สหนาวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา นาคะภากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐพล ศิลปรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการประเมินผลกระทบกรณีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเรื้อรัง ของประชากรไทยจาการรับสัมผัสแหล่งมลพิษอากาศทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จะพิจารณาความไม่แน่นอนประกอบของแหล่งข้อมูล เพื่อนำมาสู่การช่วงของการประเมินผลกระทบ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร

2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษอากาศระยะยาว

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากการรับสัมผัสกับมลพิษอากาศระยะยาวกับผลกระทบทางสุขภาพ

4. เพื่อพัฒนาตัวแบบจำลองทางสถิติสำหรับการรับสัมผัสมลพิษอากาศกับผลกระทบต่อสุขภาพ
สถิติการเปิดชม : 464 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400