รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030010
ชื่อโครงการ : การประเมินสถานภาพและโอกาสการใช้เทคโนโลยีสำหรับงานป้องปรามของตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
  Evaluation of situation and opportunity of technology for crime prevention to enhance police efficiency in public safety surveillance
หัวหน้าโครงการ : ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร
ทีมวิจัย :
ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร
หัวหน้าโครงการ
ชินวัชร์ สุรัสวดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดร.ดวงสมร โสภณธาดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์สถานภาพของระบบเทคโนโลยี ระบบการบริหารการใช้งานของระบบเทคโนโลยีในด้านการป้องปราบอาชญากรรมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. วิเคราะห์ทางเลือกของระบบเทคโนโลยีที่มีใช้งานในด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านการป้องปราบอาชญากรรม

3. พัฒนาข้อเสนอแนะทางเลือกที่เป็นไปได้รวมถึงข้อจำกัด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องปรามอาชญากรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปตำรวจตามแผนปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 445 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400