รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030012
ชื่อโครงการ : การศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
  The Study of Substances in Climate Change Law of Thailand
หัวหน้าโครงการ : อนันต์ คงเครือพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนันต์ คงเครือพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
เอกสิทธิ์ จันต๊ะมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกสิทธิ์ วินิจกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรินทร์ อิธิสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสาระสำคัญของร่างกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

2. เพื่อเสนอแนะการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 532 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400