รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030016
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
  The Development of Police Administration in Thailand to Enhance Police Cooperation with ASEAN Police Organizations for Public Safety in term of Transnational Crime
หัวหน้าโครงการ : ปิยะ อุทาโย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะ อุทาโย
หัวหน้าโครงการ
เสกสัณ เครือคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีดา สถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรินทร์ เพชรทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกสถานภาพอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

3. เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสร้างตัวแบบในการยกระดับความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจัดทำข้อเสนอเป็นแนวทางด้านต่างๆ ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์

สถิติการเปิดชม : 436 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400