รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030017
ชื่อโครงการ : สภาวะความเค้นของธรณีภาคบริเวณประเทศไทยและการตรวจสอบรูปทรงของรอยเลื่อนมีพลังแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย
  State of Lithospheric Stress in Thailand and Fault Geometry Illumination of the Mae Tha Fault Chiang Mai, from Microseismicity for Seismic Hazard Reduction Applications of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ปนานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาสกร ปนานนท์
หัวหน้าโครงการ
ปฏิญญา พรโสภิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรวี สิทธิชีวภาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปริญญา พุทธาภิบาล
ที่ปรึกษา
บุรินทร์ เวชบรรเทิง
ที่ปรึกษา
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างภาพรวมของแบบจำลองภาวะความเค้นของธรณีภาคของประเทศไทยที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยใช้การคำนวณแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี finite element analysis ของการแปรสภาพของแผ่นธรณีภาคในบริเวณใกล้เคียง

2) เพื่อศึกษาลักษณะและรูปทรง (geometry) ของรอยเลื่อนมีพลังระดับลึกจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อให้ทราบลักษณะของรอยเลื่อนที่เป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษาของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานและใช้ในการสร้างองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายทางภาครัฐ นำความรู้สู่สังคม

สถิติการเปิดชม : 471 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400