รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0014
ชื่อโครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์
 
หัวหน้าโครงการ : เรืองเดช วงศ์หล้า : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจษฎา มิ่งฉาย
หัวหน้าโครงการ
ปิยวรรณ ปาลาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรนภา พรหมมา
นักวิจัยที่ปรึกษา
เรืองเดช วงศ์หล้า
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุภาวิณี สัตยาภรณ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร

2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการดิน น้ำ และป่า ของการผลิตทุเรียนหลงลับแล- หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อการพัฒนาความสมดุลของระบบผลิตภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

3. เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรกับการผลิตการเกษตรรูปแบบอื่น เพื่อการจัดทำข้อเสนอและมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 2,157 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 211 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400