รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0025
ชื่อโครงการ : การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Formation of career security in Pak Phanang River Basin of Nakhon Si Thammarat Province
หัวหน้าโครงการ : ยุวดี วิทยพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
หัวหน้าโครงการ
รัชฎา คชแสงสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศราวุธ ปาลิโภชน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจินดา ย่องจีน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ เน้นอาชีพทำนาข้าว ทำสวนส้มโอ ทำไร่จาก และปลูกพืชผัก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่ที่ทำงานวิจัยในพื้นที่ ที่มีคุณภาพ

4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาคีภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ

สถิติการเปิดชม : 360 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400