รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0039
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  Sustainable Tourism Development Strategy for the City of Betong.
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ จุสปาโล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยรัตน์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการ
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิเชษฐ์ พรหมใหม่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญรัตน์ บุญรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

2. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism value chain) ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและสังคม

3. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis) โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาระดับจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริบทด้านศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยว

4. เพื่อเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 839 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 180 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400