รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0003
ชื่อโครงการ : การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
  The Applied Theatre Process for developing Self-Esteem of Stateless Youth: a Case Study of Stateless Youth in Mahachai District Samutsakorn Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปวลักขิ์ สุรัสวดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปวลักขิ์ สุรัสวดี
หัวหน้าโครงการ
เสาวนีย์ วงศ์จินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สืบค้นที่มา การใช้ชีวิตในประเทศไทยและความหวังของเยาวชนไร้สัญชาติ จากเรื่องเล่าและตัวตนของเยาวชนเอง ร่วมกับให้เยาวชนสืบค้นจากชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นละครประยุกต์

2. สร้างสรรค์ละครประยุกต์จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมของเยาวชนไร้สัญชาติ ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

3. เผยแพร่ละครประยุกต์เรื่องดังกล่าวโดยจัดการแสดงในโรงเรียน บ้านพักและชุมชนเยาวชนไร้สัญชาติเอง ตลอดจนเชิญเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและองค์กรเอกชนในพื้นที่ตำบลมหาชัยมาชมละครเพื่อนำสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์ที่มีต่อเยาวชนไร้สัญชาติและแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย (และถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร) จะแสดงในงานแพร่งภูธรในกรุงเทพมหานคร และในเทศกาลละครกรุงเทพปีพ.ศ.2560 (Bangkok Theatre Festival) เพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการทำงานละครกับเยาวชนไร้สัญชาติ
สถิติการเปิดชม : 1,072 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400