รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0006
ชื่อโครงการ : ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย
  Introduction to Contemporary Theorists in the Humanities and Social Science
หัวหน้าโครงการ : วิศรุต พึ่งสุนทร
ทีมวิจัย :
วิศรุต พึ่งสุนทร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะข้ามสาขาให้มีความมั่งคงในวงวิชาการไทย

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในทางทฤษฏีที่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาของสังคมร่วมสมัยได้

สถิติการเปิดชม : 859 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 123 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400