รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0095
ชื่อโครงการ : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผง
  Research Development and Technology Transfer to Create Value Added for Cotton Silk and Packaging Products with Natural Dye Powder
หัวหน้าโครงการ : สุนทร วรหาร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุนทร วรหาร
หัวหน้าโครงการ
สุดาพร ตังควนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจข้อมูลด้านการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอปและวิสาหกิจชุมชน

2. เพื่อวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผง

3. เพื่อศึกษาความคุ้มทุน มูลค่าเพิ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ใช้สีย้อมธรรมชาติแบบผง ชุดสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนและชุดสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานบาติก

4. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้บริโภคและความต้องการของท้องตลาดที่ใช้สีย้อมธรรมชาติแบบผง ชุดสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนและชุดสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานบาติก

สถิติการเปิดชม : 366 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400