รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110003
ชื่อโครงการ : จับตามหาอำนาจสหรัฐอเมริกา : นโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง สังคมและสิทธิมนุษยชน
 
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา ไวสำรวจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา ไวสำรวจ
หัวหน้าโครงการ
รังสรรค์ สุคำภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญามน อินหว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย

2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินนโยบายสมัยรัฐบาล โดโนลด์ ทรัมป์ ที่มีต่อประเทศไทยเกี่ยวกับความมั่นคง

3) เพื่อวิเคราะห์การจัดวางจุดยืนของไทยในบริบทอาเซียนต่อนโยบายด้านความมั่นคง สิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา และเสนอแนะยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อรองรับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

สถิติการเปิดชม : 1,265 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 387 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400