รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110007
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม
 
หัวหน้าโครงการ : ศุภัช ศุภชลาศัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภัช ศุภชลาศัย
หัวหน้าโครงการ
Mohammad Zaidul Anwar Bin Haji Mohamad Kasim
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐกัญญา จรุงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญวีร์ ชวนชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ซึ่งประเทศขนาดเล็กที่มีความมั่งคั่ง และมีโอกาสเฉพาะสำหรับประเทศไทย

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

3. ศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะกระบวนการขอมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติบรูไน (Brunei Halal Certification) การนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

เป็นต้น

4. ศึกษาเกี่ยวกับระบบธนาคารอิสลาม การดำเนินการและระบบการจัดการการเงินของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธนาคารอิสลามในประเทศบรูไนกับประเทศไทย เสนอแนะแนวทางและการดำเนินการทางนโยบาย

5. เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีฐานความรู้ในการศึกษาติดตามภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถที่จะนำเสนอแนะแนวทางและการดำเนินการทางนโยบายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 1,547 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 374 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400