รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110013
ชื่อโครงการ : แนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Population trends and tap-water demand consumption in extended metropolitan regions in Thailand
หัวหน้าโครงการ : มาร์ก เฟิลแคร์
ทีมวิจัย :
มาร์ก เฟิลแคร์
หัวหน้าโครงการ
ธีรนงค์ สกุลศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินความต้องการน้ำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อประเมินความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถิติการเปิดชม : 1,117 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 103 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400