รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
หัวหน้าโครงการ : ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ทีมวิจัย :
ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายและมาตการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สถิติการเปิดชม : 592 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400