รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110041
ชื่อโครงการ : Thailand SME Promotional Master Plan: Moving towards Sustainability?
 
หัวหน้าโครงการ : พิชญา บุญศรีรัตน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) Examine the relevance of National Economic and Social Development Plans in the planning process of SME Promotional Master Plans, and examine the implementation process of SME Promotional Master Plans.

2) Examine the awareness on sustainable development agenda, and the opinions of policy-makers and policy-implementers of SME Promotional Master Plan about promoting sustainable entrepreneurship to Thailand SMEs.

3) Explore the awareness and knowledge of service SMEs on the concept of sustainable entrepreneurship, including their demands for guidance and policy support from OSMEP and the policy-implementers of SME Promotional Master Plan in gearing towards sustainable entrepreneurship.

สถิติการเปิดชม : 72 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400