รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110042
ชื่อโครงการ : การจัดระบบสวัสดิการสังคมจากกองทุนซะกาตในมาเลเซีย
  Social Welfare Management in Zakat Fund Organizations in Malaysia
หัวหน้าโครงการ : รุสตั้ม หวันสู
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดเก็บและแจกจ่ายซะกาตในมาเลเซีย

2. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และแผนงานขององค์กรบริหารจัดการกองทุนซะกาตในมาเลเซีย

3. เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนซะกาตในไทย

สถิติการเปิดชม : 182 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400