รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110047
ชื่อโครงการ : บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นมหานคร MICE แห่งเอเชีย: กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใต้บริบทนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
  The role of the state in the development of a regional MICE city: case studies of Thailand and Malaysia under the millennial travelers
หัวหน้าโครงการ : จุฬณี ตันติกุลานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐ และสภาพตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ในไทยและมาเลเซียภายใต้บริบทของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials

2) เพื่อเสนอแนวทางสร้างความร่วมมือ กำหนดนโยบาย มาตรการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้ของไทยและมาเลเซียเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง MICE ของภูมิภาค

สถิติการเปิดชม : 530 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400