รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110064
ชื่อโครงการ : แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ : การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล
 
หัวหน้าโครงการ : โชคชัย สุทธาเวศ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 แสวงหาระบบแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรฐานแรงงานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และในประเทศตัวอย่าง ที่พึงนำมาใช้กับการบริหารแรงงานในภาครัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) ทั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การ (มหาชน) อิสระของรัฐ และบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐที่ควรมีระบบแรงงานสัมพันธ์

2 ศึกษาปัญหาด้านแรงงาน ทั้งปัญหาที่ดำรงอยู่และแนวโน้มปัญหาในอนาคต ของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การ (มหาชน) อิสระของรัฐ และบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐที่ควรมีระบบแรงงานสัมพันธ์

3 ศึกษาถึงการรวมตัวของแรงงาน และกลไกความสัมพันธ์ที่รองรับการรวมตัวของแรงงานดังกล่าวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรวมถึงปัญหาและหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา

4 เสนอแนะนโยบาย แนวทางการบริหาร และระบบแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐของประเทศไทย (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ

5 เสนอแนะบทบัญญัติของกฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐของประเทศไทย (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ)

สถิติการเปิดชม : 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400