รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120002
ชื่อโครงการ : การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
  Study on the Identity of High-Quality Beef Fed Pineapple Co-products Based Ration : Case Study of Beef Cluster Cooperative Limited
หัวหน้าโครงการ : รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ทีมวิจัย :
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าโครงการ
จำลอง มิตรชาวไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา ลักขณานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สินีนาฏ พลโยราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการให้อาหารที่ใช้ผลพลอยได้จากโรงรานแปรรูปสับปะรดคือ เปลือกและเหง้าสับปะรด เป็นแหล่งอาหารหยาบ ร่วมกับการใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรด คือ แป้งที่ได้จากโรงงานผลิตเอนไซม์ผลิตโบรมีเลน ในสูตรอาหารข้น สำหรับเลี้ยงโคขุนคุณภาพต่อลักษณะด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 สมรรถภาพการผลิต การนำใช้ประโยชน์ของโภชนะต้นทุนอาหารในการเพิ่มน้ำหนักตัว คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนจากเกรดคุณภาพซากของโคขุนต่างสายพันธุ์

1.2 ลักษณะกระเพาะรูเมน และลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กของโคขุนต่างสายพันธุ์

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านคุณภาพซากเกรดซาก และผลตอบแทนจากซากโคขุนของสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด โดยใช้ข้อมูลจากสหกรณ์ฯ ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติการเปิดชม : 1,402 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 144 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400