รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120005
ชื่อโครงการ : การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูป และวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน
  Collecting, verification and knowledge synthesizing from local wisdom on fishing, processing and food culture of Indo-Pacific Mackerel in the Gulf of Thailand for its sustainable resource restoration and utilization
หัวหน้าโครงการ : เมธี แก้วเนิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เมธี แก้วเนิน
หัวหน้าโครงการ
สมหมาย เจนกิจการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรศักดิ์ สวัสดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุกรณ์ บุตรสันติ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนธยา กูลกัลยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรณัฏฐ์ ศิริสวย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและทวนสอบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมงปลาทู การแปรรูป และวัฒนธรรมอาหาร ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย

2. เพื่อประมวลและอธิบายองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้ โดยอาศัยแนวคิดและองค์ความรู้ทางวิชาการ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ เพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนฐานหรือ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการทวนสอบในภาพรวมและตามศักยภาพของพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 517 ครั้ง
ชุดโครงการ : ปลาทู (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400